REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.jajuberlin.pl.

Sprzedawcą jest Izabela Sobczak-Olczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Izabela Sobczak-Olczyk, Obroty 18b, 78-100 Kołobrzeg wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 4290002089, Regon: 321156110 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: +48605891756, korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@jajuberlin.pl oraz pod adresem: Izabela Sobczak-Olczyk, Obroty 18b, 78-100 Kołobrzeg.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod adresem www.jajuberlin.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedawca/Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów zmierzające do zawarcia umowy.
9. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, uruchamiana po rejestracji dokonanej przez Klienta, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych Zamówieniach.
10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym danych Klienta, miejsca dostawy, sposobu dostawy i płatności.
11. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Sklep Internetowy ww.jajuberlin.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną artykułów dla dzieci i niemowląt.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Wysyłka Towarów dostępna jest wyłącznie na terytorium Polski.
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na Stronie internetowej Sklepu.
6. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
7. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) zainstalowana oraz zaktualizowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript akceptująca pliki typu „cookies”.
b) minimalna rekomendowana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Usługi elektroniczne

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) Konto;
b) Formularz zamówienia.
2. Klient może zarejestrować na Stronie internetowej Konto. Usługa elektroniczna Konta jest bezpłatna i świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdy czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta (usunąć Konto) poprzez przesłanie Sprzedającemu np. drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy, odpowiedniego żądania.
3. Celem rejestracji Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie określonych danych: imię, nazwisko, adres email i złożenie oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Konta.
4. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie email potwierdzający rejestrację Konta.
5. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
6. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
7. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup”.
8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

§ 4 Składanie zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie Zamówienia. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Zamówienie jest składane poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia.
4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest także zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia.
5. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
6. W Formularzu Zamówienia Klient podaje także wybrany sposób dostawy i zapłaty za Towar.
7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem umożliwienia realizacji Zamówienia.
8. Zamówienia na stronie internetowej można składać po uprzednim założeniu Konta lub bez rejestracji Konta (jako Gość).
9. Złożenie Zamówienia dokonuje się poprzez wybranie przez Klienta na Formularzu Zamówienia przycisku „Potwierdź zakup”, co jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących Przedmiotem Zamówienia.
10. Po złożenie Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, a następnie o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowy Sprzedaży.
11. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki umowy, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Czas realizacji Zamówienia

1. Czas realizacji Zamówienia (wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych lub zgodnie z informacją o czasie wysyłki podaną w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego.
2. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Klienta lub zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym podanym w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
3. W przypadku wyboru opcji za „pobraniem” czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem zawarcia umowy.
4. Zamówienia złożone w czasie przerwy urlopowej Sprzedawcy, o terminie której Sprzedawca będzie informował na stronie Sklepu Internetowego, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego po zakończeniu tej przerwy.

§ 6 Koszty i termin wysyłki

1. Koszt wysyłki Towaru ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
2. Wysokość kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o sposobie dostawy i wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia, a także zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”.
3. Towar wysyłany jest pod adres doręczenia wskazany w Formularzu Zamówienia.
4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanego Dostawcy, którego wybór został dokonany przez Klienta na etapie składania Zamówienia.

§ 7 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar Sklep Internetowy wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) i doręcza go Klientowi.
2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
a) za pobraniem (przy odbiorze towaru) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u Dostawcy.
b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (zapłata przed wysyłką Towaru -przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
c) przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu (zapłata przed wysyłką Towaru-przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Informacja o nr rachunku znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce „Sposoby płatności”, jak również zostanie podana Klientowi w mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o. - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 zł, NIP: 779-236-98-87.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 8 Dostawa Towaru

1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Klienta na etapie składania zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
a) Przesyłka kurierska,
b) Przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Inpost Paczkomaty (metoda udostępniona w przypadku przesyłek gabarytu określonego przez Inpost).
3. Towar zostanie doręczony Klientowi na adres wskazany w Formularzu Zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia jego wysyłki przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy i procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
3. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to: a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; b) żądać usunięcia wady.
6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres podany na wstępie Regulaminu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jajuberlin.pl;
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sklepu.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy.
10. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamacje dotyczącą Towaru, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca podejmie właściwe działania.
13. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym c) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
13. Klient może także składać reklamacje związane ze świadczeniem nieodpłatnych usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towary. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 300 zł.
10. W przypadku świadczenia usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 11 Dodatkowe informacje

1. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
2. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
3. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).      

§ 12 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

§ 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.  W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaż. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za rzeczywiste szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy Sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
3 Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.


Rozumiem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.