Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Naszych Klientów, uzyskanych w toku rejestracji Konta, w trakcie jego użytkowania, jak również w toku składania Zamówienia przez Klienta oraz w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży, przed ich nieuprawnionym pozyskiwaniem i modyfikowaniem oraz poufność treści przekazu składającego się na świadczone Usługi, w szczególności poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Izabela Sobczak-Olczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Izabela Sobczak-Olczyk, Obroty 18b, 78-100 Kołobrzeg wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 4290002089, Regon: 321156110. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: +48605891756, korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@jajuberlin.pl oraz pod adresem: Izabela Sobczak-Olczyk, Obroty 18b, 78-100 Kołobrzeg.

Kiedy zbieramy Twoje dane?

Dane osobowe są zbierane w przypadku utworzenia Konta oraz w przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, w tym jej rozliczenia.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy danych Klienta, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług – wykonania umowy. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną lub do pojęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na konieczność wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego dotyczącego prowadzenia rachunkowości.

Jakie masz prawa?

1. Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Aby to zrobić, skontaktuj się z Nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez Nas Twoich danych oraz ich kopię.

2. Prawo do przenoszenia:

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

3. Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta bezpośrednio poprzez zalogowanie się do utworzonego Konta, jak również kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych powyżej.

Klient nieposiadający Konta ma w każdym czasie możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i uzupełniania kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych powyżej.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” masz możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez ich edycję.

4. Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Nas, chyba że Twoje dane są nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

5. Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie do czasu zweryfikowania ich poprawności;

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych i zamiast tego żądać ograniczenia używania twoich danych;

- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń.

6.Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu.

 

KONTO

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie tworzenia lub użytkowania Konta Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji Konta Klienta i zarządzania tym Kontem, a w przypadku złożenia Zamówienia poprzez zalogowanie do Konta Klienta również w celu realizacji Zamówienia, w tym dostarczenia zakupionego towaru oraz dokonania rozliczenia transakcji. 

W ramach usługi Konta udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień. Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania, aktualizowania oraz usuwania informacji osobistych, takich jak dane do wysyłki czy dane do faktury.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Utworzenie Konta Klienta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych obejmujących zakres danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. 
Podanie danych osobowych objętych Formularzem Rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek korzystania z Konta. W przypadku chęci uzupełnienia danych przez Klienta, po utworzeniu Konta, przetwarzanie danych osobowych obejmuje dodatkowo wskazane przez niego dane do wysyłki i/lub dane do faktury, takie jak: nazwa firmy, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj. Podanie dodatkowych danych do wysyłki i/lub do faktury jest dobrowolne i dane te mogą być w każdym czasie usunięte po zalogowaniu do Konta.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe podane w trakcie tworzenia lub użytkowania Konta nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że nastąpi złożenie Zamówienia poprzez zalogowanie się do Konta. Wówczas dane osobowe zostaną przekazywane firmom zewnętrznym, o których mowa poniżej, w opisie procesu Zakupu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Usługa Konta jest świadczona na postawie umowy o świadczenie usługi Konta i służy usprawnieniu procesu zawierania umowy sprzedaży. Twoje dane osobowe przekazane              w związku z rejestracją Konta są przetwarzane celem wykonania tej umowy. Utworzenie Konta traktujemy także jako podjęte przez Ciebie działanie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży na Twoje żądnie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto.
Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika.
Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte, chyba że poprzez zalogowanie się na Konto złożyłeś zamówienie, wówczas Twoje dane będą niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

 

ZAKUPY

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów, dostarczenia towaru oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zrealizowania płatności oraz do celów księgowych, w tym do wystawienia faktury jeśli w formularzu zamówienia wskażesz dane niezbędne do jej wystawiania. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Podanie danych osobowych objętych Formularzem Zamówienia jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek złożenia Zamówienia i realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, a w przypadku danych rozliczeniowych – warunek rozliczenia transakcji fakturą VAT.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych obejmujących zakres danych wskazanych w Formularzu Zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto oraz kraj, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT również danych firmy niezbędnych do jej wystawienia, takich jak nazwa firmy, NIP, ulica, numer domu oraz miasto.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy kurierskie, które dostarczą Ci Twoje zamówieniawyłącznie w zakresie i celu realizacji dostawy zakupionego towaru.

W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, Twoje dane zostaną powierzone firmie obsługującej płatność, wyłącznie w zakresie i celu realizacji płatności w związku z zawartą Umową Sprzedaży przez Klienta.

Twoje dane związane z realizacją umowy zostaną także udostępnione dostawcą usług IT oraz biurowi rachunkowemu prowadzącemu Naszą obsługę księgową.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie zrealizować zawartą umowę sprzedaży, której jesteś stroną.

Będziemy także używać Twoich danych osobowych celem wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, tj. do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możemy podnosić wobec Klienta i jakie mogą być podnoszone wobec Nas.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.Polityka plików “cookies” serwisu www.jajuberlin.pl


1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Sprzedawca wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej www.jajuberlin.pl podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym(m. in. Certyfikat SSL, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych). Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych(m.in. Firefox, Chrome, IE, Safari) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Rozumiem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.